Program Ochrony Kupujących

regulamin

 • Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Ochrony Kupujących, polegającego na przyznawaniu rekompensat Użytkownikom, którzy za pośrednictwem Allegro zawarli umowę kupna określonego Towaru, ale na skutek nieuczciwego działania Sprzedającego ponieśli szkodę.

 • Dla celów niniejszego Regulaminu Strony postanawiają nadać poniższym słowom następujące znaczenie:

  Grupa Allegro - Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268796, o kapitale zakładowym w wysokości 33 474 500zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 527-25-25-995

  Allegro - prowadzona przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu platforma handlowa o charakterze otwartym, utrzymywana przez Grupę Allegro w domenie allegro.pl, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Grupy Allegro;

  Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji, zgodnie z Regulaminem;

  Użytkownik - podmiot, który spełnia warunki Regulaminu Allegro i dokonał prawidłowej rejestracji w Allegro, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Grupę Allegro w ramach Allegro na zasadach określonych w Regulaminie Allegro;

  Sprzedający - Użytkownik oferujący do sprzedaży Towary w ramach Allegro niezależnie od rodzaju Transakcji;

  Kupujący - Użytkownik kupujący Towary w ramach Allegro niezależnie od rodzaju Transakcji, spełniający warunki do ubiegania się o przyznanie rekompensaty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

  Koszt przesyłki - koszt przesłania Towaru, który poniósł Kupujący w związku z jego zakupem, określony w Formularzu PayU.

  Regulamin Allegro – Regulamin świadczenia usług przez Grupę Allegro w ramach Allegro.

  Transakcje – procedury zawierania umów sprzedaży Towarów określone w Art. 3 Regulaminu Allegro: "Rodzaje Transakcji".

 • 3.1 Grupa Allegro w ramach Programu Ochrony Kupujących umożliwia Kupującemu ubieganie się o rekompensatę, w przypadku gdy:

  a. zapłacił za Towar, ale go nie otrzymał;
  b. otrzymał Towar niezgodny z zawartą umową, posiadający wartość istotnie niższą od Towaru opisanego w ofercie.

  3.2 W przypadku określonym w ust. 1, lit. a rekompensata obejmuje wartość doznanej przez Kupującego szkody, nie wyższej jednak niż rzeczywista wartość zakupionego Towaru, do wysokości ceny określonej w parametrach Transakcji. W przypadku określonym w ust. 1, lit. b rekompensata obejmuje wartość doznanej przez Kupującego szkody, nie wyższej jednak niż 50% rzeczywistej wartości zakupionego Towaru, do wysokości 50% ceny określonej w parametrach Transakcji.

  3.3 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3.1, lit. a lub 3.1, lit. b, gdzie płatności za Towar dokonano za pomocą Systemu \"PayU\", Program Ochrony Kupujących umożliwia ponadto Kupującemu rekompensatę Kosztów przesyłki, obejmującą wartość doznanej przez Kupującego szkody.

  3.4 Każdorazowo wysokość kwoty rekompensaty określonej w ust. 3.3. nie będzie wyższa niż 100 złotych.

  3.5 Każdorazowo, łączna wysokość kwoty rekompensaty określonej w ust. 3. 2 i 3.3 nie będzie wyższa niż 10.000 złotych.

  3.6 Programem Ochrony Kupujących są objęte wyłącznie umowy zawarte w ramach Transakcji, w których dokonano płatności przelewem bankowym, przekazem pocztowym, kartą kredytową, za przesyłkę pobraniową, poprzez usługę Systemu PayU.

 • Program Ochrony Kupujących nie obejmuje sytuacji, gdy:

  1. Umowa została zawarta i zrealizowana na zasadach innych niż określono w Regulaminie Allegro;

  2. Sprzedający nie ponosi winy za wyrządzoną szkodę;

  3. Kupujący naruszał zasady Allegro lub nie uregulował wszystkich należności wobec Grupy Allegro;

  4. Kupujący działał z intencją nabycia Towaru wadliwego bądź niezgodnego z opisem;

  5. Kupujący nie podał poprawnych danych kontaktowych;

  6. Kupujący jest w trakcie rozstrzygania sporu zgłoszonego do Wsparcia Pozkupowego lub Centrum Sporów w Allegro (Moje Allegro » Transakcje » Centrum Sporów) bądź otrzymał inne środki rekompensujące stratę związaną z nabyciem Towaru, który był przedmiotem zgłoszenia;

  7. Oferta nie była zgodna z Regulaminem Allegro. W szczególności Towar nie był dopuszczony do obrotu na Allegro z uwagi na wykaz towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo, stanowiący załącznik do Regulaminu Allegro;

  8. Towar został przekazany osobiście bądź za pośrednictwem osoby niebędącej operatorem pocztowym lub dokonano płatności gotówką przy odbiorze osobistym Towaru;

  9. Miejsce odbioru Towaru znajdowało się poza granicami Polski;

  10. Towar uległ zniszczeniu lub został zagubiony podczas transportu z winy przewoźnika.

 • 5.1 W celu otrzymania rekompensaty z Programu Ochrony Kupujących Kupujący powinien wypełnić i przesłać do Grupy Allegro w formie elektronicznej formularz dostępny na stronach internetowych Serwisu Allegro.pl wraz z załącznikami, o których mowa w art. 6.2 poniżej, podając niezbędne dane i opisując przebieg Transakcji i realizacji umowy ( dalej: Formularz)

  5.2 Kupujący jest każdorazowo zobowiązany do złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na jego szkodę przez nieuczciwie postępującego Sprzedającego. Do formularza określonego w ust. 1 należy podać sygnaturę akt wszczęcia postępowania (stosowny nr RSD bądź DS).

  5.3 Formularz winien być wysłany do Grupy Allegro nie wcześniej niż po 30 dniach, ale nie później niż 120 dni od zawarcia umowy zakupu Towaru. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin wskazany powyżej może zostać skrócony. O skróceniu terminu Kupujący zostanie poinformowany przez Grupę Allegro drogą poczty elektronicznej.

  5.4 Dane podawane w formularzu winny być zgodne z prawdą i odpowiadać stanowi faktycznemu na chwilę składania formularza. W celu weryfikacji autentyczności informacji oraz danych Grupy Allegro w trakcie rozpatrywania formularza może skontaktować się z Kupującym bądź Sprzedającym oraz zażądać dodatkowych dokumentów uwiarygodniających przebieg zdarzeń. W razie gdy powstają uzasadnione wątpliwości co do zasadności roszczenia Kupującego bądź nieścisłości w przedstawionym opisie Transakcji lub nieścisłości związane z realizacją umowy, Grupa Allegro ma prawo odmówić przyznania bądź wypłacenia rekompensaty.

  5.5 Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Grupę Allegro, jeśli w okresie po wysłaniu formularza określonego w ust. 1 zajdą jakiekolwiek zdarzenia powodujące, że jego roszczenie względem Sprzedającego ulegnie zmianie. W szczególności, jeśli otrzyma jakąkolwiek rekompensatę bądź odszkodowanie, bądź gdy Sprzedający naprawi w części bądź całości szkodę, którą poniósł Kupujący, lub jej skutki.

 • 6.1 Grupa Allegro podejmuje decyzję o przyjęciu zgłoszenia w terminie 30 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego Formularza. Kupujący jest informowany o podjętej decyzji drogą poczty elektronicznej.

  6.2 W przypadku gdy Grupa Allegro zaakceptuje zgłoszenie, Kupujący jest zobowiązany, nie później niż w terminie 90 dni, do wydrukowania formularza, do którego link zostanie przesłany drogą poczty elektronicznej, oraz podpisania zamieszczonego w nim oświadczenia zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym. Formularz wraz z wymaganymi załącznikami, m.in.:

  1. oryginałem bądź notarialnie potwierdzoną kopią dowodu wpłaty kwoty za przedmiot na konto Sprzedającego. Dowód wpłaty kwoty za przedmiot na konto Sprzedającego nie jest wymagany w przypadku, w którym Kupujący dokonał wpłaty za przedmiot za pomocą opcji "PayU".

  2. kserokopią stron dowodu osobistego z numerem i serią, numerem PESEL oraz adresem zameldowania (w przypadku Konta Junior, kserokopią każdej ze stron legitymacji szkolnej obejmującą następujące dane: numer i seria dokumentu, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz datę ważności),

  3. kserokopią postanowienia o wszczęciu dochodzenia/śledztwa, należy wysłać listem poleconym na adres korespondencyjny Grupy Allegro (Grupa Allegro Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań) z dopiskiem Program Ochrony Kupujących.

  4. Podpisanym przez Kupującego pisemnym oświadczeniem, o którym mowa w art. 6.3. poniżej. Wzór przedmiotowego oświadczenia zostanie Kupującemu przesłany przez Grupę Allegro w formie elektronicznej.

  6.3 Kupujący oświadcza, że przenosi na Grupę Allegro, z chwilą dokonania przez Grupę Allegro rekompensaty, o którą wnosił Kupujący, wszelkie przysługujące mu wierzytelności względem Sprzedającego z tytułu niewywiązania się przez Sprzedającego ze zobowiązań wynikających z umowy zawartej w ramach Transakcji, stanowiącej przedmiot zgłoszenia.

  6.4 Jeśli w trakcie rozpatrywania formularza sytuacja zostanie wyjaśniona na korzyść Kupującego, poprzez otrzymanie przez niego Towaru lub zwrotu pieniędzy, rekompensata nie zostanie przyznana.

  6.5 W razie gdy Kupujący otrzymał świadczenie nienależne bądź Sprzedający naprawił powstałą szkodę, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni, zwrotu otrzymanej od Grupy Allegro rekompensaty na rachunek o numerze 63 1140 1124 0000 5165 0800 1010.

 • 7.1 Od każdorazowej decyzji Grupy Allegro w sprawie odmowy przyznania rekompensaty przysługuje zażalenie do Dyrektora Działu Zaufanie i Bezpieczeństwo Grupy Allegro. Decyzja Dyrektora Działu Zaufanie i Bezpieczeństwo Grupy Allegro ma moc ostateczną.

  7.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Allegro.

  7.3 Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszego Regulaminu będzie rozpatrywał sąd powszechny według właściwości ogólnej.

  7.4 Grupa Allegro zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że wnioski złożone przed datą ogłoszenia zmian będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.